کانون نرم افزار پارسیان

پروژه های کاری

نرم افزار جامع رستوران،طراحی سفارشی بزبان انگلیسی،جهت و فروش به کشور انگلستان ( نسخه ۲۰۰۷)

نرم افزار جامع رستوران،طراحی سفارشی بزبان انگلیسی،جهت و فروش به کشور انگلستان ( نسخه 2007)

نرم افزار جامع کنترل کارگاههای بسته بندی و برش پارچه

نرم افزار جامع کنترل کارگاههای بسته بندی و برش پارچه

نرم افزار جامع کنترل خط تولید کارخانجات ریسندگی و بافندگی

نرم افزار جامع کنترل خط تولید کارخانجات ریسندگی و بافندگی

نرم افزار جامع کنترل ابلاغیه های وزارت دادگستری

نرم افزار جامع کنترل ابلاغیه های وزارت دادگستری