اخبار
تغییرات اساسی ارسال پیامک 1394/06/11

علاوه بر امکانات قبلی و متنوعی که در قسمت پیامک موجود بود،بخش های دیگری نیز به آن افزوده شده ازجمله امکان ارسال نظر خواهی از طرف اعضاء پس از سپری شدن چند جلسه(به انتخاب مدیر نرم افزار).همچنین جهت ارسال بهتر پیامک، تمامی بخشهای آن باز بینی شده و
از این پس ارسال پیامک  با سرعت بهتر و کیفیت بالاتری انجام میشود.